ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2006r.  

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Enion Spółka Akcyjna

Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

2.

Budowa powiązania stacji transformatorowej S-405 15/0,4 kV ze stacją transformatorową S-555 15/0,4kV linią kablową 15kV

ul. Białostocka w Częstochowie

3.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

4.

Skablowanie istniejącej linii napowietrznej nN w ul. 7-miu Kamienic z przebudową wewnętrznych linii zasilających. Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego wraz z układem zasilania w miejscu likwidowanej linii napowietrznej oraz na początkowym odcinku ulicy Klasztornej

ul. 7-miu Kamienic i Klasztorna w Częstochowie

5.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci 15 i 1 kV. Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej 1 kV z wykonaniem podziału sieci

ul. Jesionowa w Walenczowie gm. Opatów

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

6.

Przebudowa linii kablowych 15 i 1 kV wraz z przebudową zasilania rozbudowywanego budynku usługowo-mieszkalnego.

ul. Prądzyńskiego 1 w Częstochowie

MEWA

mgr Grzegorz Lewanowicz

7.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z włączeniem do sieci 15 i 1 kV oraz wykonanie podziału na istniejącej sieci 1 kV

Sowczyce gm. Olesno

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

8.

Budowa linii kablowej rozdzielczej 1 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Woźniki Śliwa

Woźniki Śliwa

9.

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej.  Rozbudowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli sygnalizacyjnych na przebudowywanym skrzyżowaniu ulic wraz z projektem organizacji ruchu

skrzyżowanie ulic: Jagiellońskiej i Monte Cassino w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

10.

Budowa linii kablowych 1 kV, zestawu złączowo-pomiarowego z układem SZR, wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielni głównej dla zasilania Pracowni Tomografii Komputerowej zlokalizowanej na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego

ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MED-SPORT

11.

Budowa oświetlenia skweru Trzech Krzyży wraz z układem zasilania. Iluminacją pomnika

skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z al. Jana Pawła II w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

12.

Przebudowa nieusieciowionej linii kablowej 15kV relacji: RS – Hutników ¸S – 216 15/0,4 kV

al. Wojska Polskiego w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

13.

Aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego prac niezrealizowanych wg projektu budowlano – wykonawczego Budowa stacji transformatorowej ELQUMASTER wraz z budową linii kablowych elektroenergetycznych ŚN i przebudową stanowiska słupowego linii elektroenergetycznej ŚN dla zasilania osiedla budynków mieszkalnych

ul. Cieszyńska, Lubliniecka, Chorzowska i Górnośląska  w Częstochowie

14.

Budowa oświetlenia drogowego wraz z układem zasilania

ul. Świętokrzyska w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

15.

Budowa oświetlenia drogowego wraz z układem zasilania

ul. Zawodziańska w Częstochowie

16.

Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku mieszk. na działce dz. nr 18/11 18/12

ul. Wyszyńskiego w Częstochowie

Lubas Sebastian

17.

Budowa oświetlenia drogowego wraz z układem zasilania

osiedle domków Motowskich w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

18.

Montaż agregatu 100 kVA, budowa sieci zasilania podstawowego i rezerwowego z układem SZR, budowa rozdzielni głównej dla zasilania Pracowni Rezonansu Magnetycznego MED-SPORT zlokalizowanej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego

ul. PCK 1 w Częstochowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MED-SPORT

19.

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Żyznej / odcinek od ul. Gronowej do granicy miasta / i fragmentu ul. Zdrowej / od ul. Żyznej do pierwszego słupa linii napowietrznej / wraz z układem zasilania

ul. Żyzna i Zdrowa Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

20.

Wykonanie studium wykonalności dla zadania „System sterowania i kontroli ulicznej sygnalizacji świetlnej w Częstochowie

Częstochowa

21.

Budowa linii kablowej zasilającej, zestawu złączowo-pomiarowego, wewnętrznej linii zasilającej, rozdzielni głównej i wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zasilania  lokalu gastronomicznego „ SPHINX INN ”

ul. Drogowców w Częstochowie

SPHINX INN

22.

Opracowanie koncepcji „Przebudowa oświetlenia wzdłuż ciągu komunikacyjnego przyległego do torowiska tramwajowego na odcinku od pętli tramwajowej Kucelin do pętli Kiedrzyńska ”

al. Pokoju, al. Niepodległości, al. Wolności, al. Kościuszki, al. Armii Krajowej, al. Wyzwolenia w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

23.

Budowa linii kablowej nN
wraz z przyłączem kablowym do zasilania działki nr 843/4

ul. Piwna w Zawadach gm. Popów

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

24.

Budowa oświetlenia drogowego wraz z układem zasilania

Kostrzyna, Zwierzyniec i ul. 1-Maja w Pankach

Urząd Gminy Panki

25.

Modernizacja układu zasilania SE Śródmieście z SE Zawodzie – przełożenie kabla relacji:  SE Zawodzie ¸ SE Śródmieście z pola nr 27 sekcji II na pole nr 2 sekcji I w SE Zawodzie

ul. Mirowska w Częstochowie teren SE Zawodzie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

26.

Przebudowa i budowa oświetlenia skweru

skwer Druha Łęckiego w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

27.

Przebudowa i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych
kolidujących z przebudowa ul. Oficerskiej na odc. od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego

ul. Oficerska w Częstochowie

28.

Przebudowa i rozbudowa sieci napowietrznej nN z wymianą 6-ciu przyłączy na istniejących i projektowanych słupach

ul. 3-go Maja w Poraju

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

29.

Budowa linii napowietrznej nN z przyłączem napowietrznym

Łutowiec gmina Niegowa

30.

Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym

Bonowice gmina Szczekociny

31.

Rozbudowa sieci napowietrznej nN z przyłączami napowietrznymi i kablowymi

ul. Malownicza w Częstochowie

32.

Budowa linii kablowej 15kV relacji GPZ Stradom – S-617 przy ul. Jagiellońskiej na odcinku od mufy B / przed skrzyżowaniem ulicy Jagiellońskiej z ulicą Dojazdową / do rozdzielni sieciowej S-617

ul. Filomatów, ul. Monte Cassino, ul. Jagiellońska w Częstochowie

33.

Budowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączem kablowym dla zasilania działki o nr ewid. 46

Dylów Szlachecki gm. Pajęczno

34.

Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej dla systemu zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej

al. Jana Pawła II od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Ks J. Popiełuszki w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

35.

Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z ul. Dojazdową. Budowa sygnalizacji świetlnej z dwustronnym układem zasilania. Rozbudowa teletechnicznej kanalizacji kablowej, budowa stanowiska kamery, budowa linii kablowych zasilających stanowisko kamery oraz znaki  zmiennej treści.

wiadukt drogowy nad linią kolejową PKP relacji Częstochowa - Kielce w ciągu ul. Jagiellońskiej w Częstochowie

36.

Skablowanie istniejącej sieci napowietrznej nN z budową: złączy rozgałęźnych, zestawów złączowo-pomiarowy, linii kablowych i przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych z przebudową zagospodarowania Rynku im. Jana Pawła II i przyległych uliczek

ul. Rynek im. Jana Pawła II, ul. 3-go Maja, ul. Wały w Kłobucku

Urząd Gminy w Kłobucku

37.

Budowa oświetlenia rynku, ulic przyległych i obiektów małej architektury, wraz z zasilaniem pawilonu informacji miejskiej i szaletu miejskiego. Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych pawilonu informacji miejskiej, wiat przystankowych i szaletu miejskiego.

38.

Budowa linii napowietrznej 1 kV wraz z przyłączami napowietrznymi i napowietrzno-kablowymi

Bonowice gm. Szczekociny

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

39.

Budowa linii napowietrznej 1 kV wraz z przyłączami

ul. Szkolna w Hucie Starej gm. Koziegłowy

40.

Budowa linii napowietrznej 1 kV wraz z przyłączami

ul. Polna w Mzykach gm. Koziegłowy

41.

Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Poczesna

ul. Chabrowa, Dębowa, Jodłowa, Konwaliowa, Rzeczna, Srebrna, Staszica, Śląska, Świerkowa, Szczytowa, Wierzbowa, Wirażowa. Zakole gm. Poczesna

Urząd Gminy Poczesna

 

42.

Adaptacja projektu budowy lokalu gastronomicznego „ SPHINX INN ” uwzględniająca zmianę lokalizacji obiektu i zmiany projektowe architektury

ul. Drogowców w Częstochowie

SPHINX INN

43.

Budowa oświetlenia skweru wraz z budową układu zasilania

ul. Pusta i Iglasta w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

44.

Budowa oświetlenia skweru wraz z budową układu zasilania

plac Witosa w Kamyku

Urząd Gminy Kłobuck

45.

Przebudowa trakcji tramwajowej. Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z budową układu zasilania. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych kolidujących z modernizacją wiaduktu

wiadukt nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

46.

Przebudowa linii napowietrznej nN wraz z przyłączami oraz pozostałych urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z modernizacją ulicy Gminnej

ul. Gminna w Częstochowie